İlgili Kişi Başvuru Formu – Aslı

Franchise başvurularımız başlamıştır! Geç kalmadan başvurun

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi ’ye (ASLI) aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

KVKK’nın maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda e) ve f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve başvurunun yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, Adres, İmza, Vekâletname Belgesi) işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, gerektiği takdirde başvuru talebinin niteliğine göre yalnızca ilgili birimler/kişiler ve kanunlarca yetkili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

Başvuru Yöntemi, Başvurunun Yapılacağı Adres ve Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgiyi Gösterir Tablo

 

 

 

Başvuru Yöntemi

 

 

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Elden başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek

kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir.

Vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin yanınızda

bulundurulması gerekmektedir)

 

 

 

ERIKLI PINAR AÇMALAR MEVKII Y.DUDULLU OSB MAH. 1. CAD.NO:4 İÇ KAPI:1 ÜMRANIYE/İSTANBUL

 

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

Yazılı evrak aracılığıyla

(Tebligat,    Kargo,    Noter    vb. vasıtalarla)

 

 

 

ERIKLI PINAR AÇMALAR MEVKII Y.DUDULLU OSB MAH. 1. CAD.NO:4 İÇ KAPI:1 ÜMRANIYE/İSTANBUL

 

 

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta aracılığıyla

(İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta)

 

 

 

 

info@asli.com.tr

 

 

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

KEP adresi aracılığıyla

(Güvenli elektronik imza ve mobil imza gibi yöntemlerle)

 

 

 

 

atilimunlumamuller@hs02.kep.tr

 

 

Kayıtlı Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

 

Ad:

 

Soy Adı:

 

TC Kimlik Numarası: (Pasaport No)

 

Bildirime Esas Telefon/Fax Numarası:

 

Bildirime Esas E-posta:

 

Adres:

 
 

Lütfen Şirketimiz ile Olan İlişkinizi Belirtiniz

 

☐  Ziyaretçi

☐    Eski Çalışan (Çalıştığım Yıllar:

……………. – …………….. )

☐  Diğer

☐  Çalışan

☐  Çalışan Adayı

Başvuru Tarihi:

☐  Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

Kurumumuz içerisinde iletişimde olduğunuz Kişi/Birim: Konu:

  

Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Belirtiniz

 

 

Talep No

 

Talep Konusu

 

Kanuni Dayanak

 

Seçiminiz

(Lütfen İlgili Bölümü İşaretleyiniz)

 

1

Kurumunuzun    hakkımda    kişisel    veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

KVKK m. 11/1-a

 

2

Eğer kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorum

KVKK m. 11/1-b

 

3

Eğer kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum

KVKK m. 11/1-c

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

KVKK m. 11/1-ç

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

KVKK m. 11/1-d

 

6

KVKK’nın    7.    maddesinde    öngörülen şartlar çerçevede kişisel verilerimin;

a)         Silinmesini

b)        Yok edilmesini istiyorum

(Lütfen seçeneklerden belirtiniz)

KVKK m. 11/1-e

 

7

KVKK m. 11/1-d ve m. 11/1-e bendi uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum

KVKK m. 11/1-f

 

9

Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

KVKK m. 11/1-g

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

KVKK m. 11/1-ğ

 

 

Lütfen Talebiniz ile İlgili Bir Açıklama Yapınız.

(Konuya İlişkin Bilgi ve Belgelerin Başvuruya Eklenmesi Gerekmektedir)

  

Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Ne Şekilde Bildirilmesini İstiyorsunuz?

E-Posta adresime gönderilmesini

(E-Posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak

(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Adresime gönderilmesini

İ.    Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, kurumunuza yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın

maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda bulunan kişinin;

Adı, Soyadı    : İmzası         :

Başvuru Tarihi:

SOSYAL MEDYA’DA

BİZİ TAKİP EDİN

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi ’ye (ASLI) aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

KVKK’nın maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda e) ve f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve başvurunun yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, Adres, İmza, Vekâletname Belgesi) işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, gerektiği takdirde başvuru talebinin niteliğine göre yalnızca ilgili birimler/kişiler ve kanunlarca yetkili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

Başvuru Yöntemi, Başvurunun Yapılacağı Adres ve Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgiyi Gösterir Tablo

 

 

 

Başvuru Yöntemi

 

 

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Elden başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek

kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir.

Vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin yanınızda

bulundurulması gerekmektedir)

 

 

 

ERIKLI PINAR AÇMALAR MEVKII Y.DUDULLU OSB MAH. 1. CAD.NO:4 İÇ KAPI:1 ÜMRANIYE/İSTANBUL

 

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

Yazılı evrak aracılığıyla

(Tebligat,    Kargo,    Noter    vb. vasıtalarla)

 

 

 

ERIKLI PINAR AÇMALAR MEVKII Y.DUDULLU OSB MAH. 1. CAD.NO:4 İÇ KAPI:1 ÜMRANIYE/İSTANBUL

 

 

 

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

E-posta aracılığıyla

(İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta)

 

 

 

 

info@asli.com.tr

 

 

Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

KEP adresi aracılığıyla

(Güvenli elektronik imza ve mobil imza gibi yöntemlerle)

 

 

 

 

atilimunlumamuller@hs02.kep.tr

 

 

Kayıtlı Elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

 

Ad:

 

Soy Adı:

 

TC Kimlik Numarası: (Pasaport No)

 

Bildirime Esas Telefon/Fax Numarası:

 

Bildirime Esas E-posta:

 

Adres:

 
 

Lütfen Şirketimiz ile Olan İlişkinizi Belirtiniz

 

☐  Ziyaretçi

☐    Eski Çalışan (Çalıştığım Yıllar:

……………. – …………….. )

☐  Diğer

☐  Çalışan

☐  Çalışan Adayı

Başvuru Tarihi:

☐  Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

Kurumumuz içerisinde iletişimde olduğunuz Kişi/Birim: Konu:

  

Lütfen KVKK Kapsamındaki Talebinizi Belirtiniz

 

 

Talep No

 

Talep Konusu

 

Kanuni Dayanak

 

Seçiminiz

(Lütfen İlgili Bölümü İşaretleyiniz)

 

1

Kurumunuzun    hakkımda    kişisel    veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

KVKK m. 11/1-a

 

2

Eğer kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyor ise bu veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorum

KVKK m. 11/1-b

 

3

Eğer kurumunuz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum

KVKK m. 11/1-c

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum

KVKK m. 11/1-ç

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

KVKK m. 11/1-d

 

6

KVKK’nın    7.    maddesinde    öngörülen şartlar çerçevede kişisel verilerimin;

a)         Silinmesini

b)        Yok edilmesini istiyorum

(Lütfen seçeneklerden belirtiniz)

KVKK m. 11/1-e

 

7

KVKK m. 11/1-d ve m. 11/1-e bendi uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum

KVKK m. 11/1-f

 

9

Kurumunuz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

KVKK m. 11/1-g

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.

KVKK m. 11/1-ğ

 

 

Lütfen Talebiniz ile İlgili Bir Açıklama Yapınız.

(Konuya İlişkin Bilgi ve Belgelerin Başvuruya Eklenmesi Gerekmektedir)

  

Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Ne Şekilde Bildirilmesini İstiyorsunuz?

E-Posta adresime gönderilmesini

(E-Posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak

(Vekaleten teslim alınmasının istenmesi durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Adresime gönderilmesini

İ.    Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, kurumunuza yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın

maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda bulunan kişinin;

Adı, Soyadı    : İmzası         :

Başvuru Tarihi:

SOSYAL MEDYA’DA

BİZİ TAKİP EDİN

Hemen başvurun!

Asli restoran zinciri, sunduğu eşsiz yemeklerle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Aynı zamanda, kaliteli hizmet anlayışıyla da sektörde öne çıkan bir marka olmuştur. Şimdi ise Asli, büyüme stratejisini genişleme ve franchising ile birleştirerek franchise fırsatları sunmaktadır.

Franchise Form

BAŞVURU FORMU

Hemen başvurun!

Asli restoran zinciri, sunduğu eşsiz yemeklerle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Aynı zamanda, kaliteli hizmet anlayışıyla da sektörde öne çıkan bir marka olmuştur. Şimdi ise Asli, büyüme stratejisini genişleme ve franchising ile birleştirerek franchise fırsatları sunmaktadır.