KVKK Aydınlatma Metni – Aslı

Franchise başvurularımız başlamıştır! Geç kalmadan başvurun

KVKK

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi (“ASLI” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen verilerinizin nasıl işlendiği ve kimlerle, hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda,

Aşağıda sayılan verileriniz toplanmaktadır.

Kimlik Veriniz                       :Ad, soyad,

İletişim Veriniz                      : E-posta adresi, telefon no.

Verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Resmi ve/veya idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • E ticaret faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • E ticaret sözleşmelerindeki hizmetlerin sunulması ve bu hizmetlerin kalitesinin arttırılması, şirketin satış, satış sonrası destek ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, talep tahminlerinin hazırlanması, dengeleme ve uzlaştırma piyasası işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda profilleme/segmentasyon çalışmaları, veri zenginleştirmesi, pazar araştırması çalışmaları kapsamında kullanılması,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi,
 • Şirket faaliyetlerinin ilgili kurumlarca denetimi,
 • Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Aplikasyonların hazırlanması,
 • Finansal operasyonların yürütülmesi ve mali konuların takip edilmesi,
 • Tüketici şikâyetlerinin yanıtlanması,
 • Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Danışmanlık, iş ortaklığı, satın- alma ve satış işlemlerinin yürütülmesi,

Kişisel verileriniz KVKK çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde veri sorumlusu ŞİRKET tarafından size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. ŞİRKET tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla ve kanunen yetkili resmi mercilerle, ilgili mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili kamu tüzel kişileriyle, aramızda hakim – bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi ortaklarımız – iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, KVKK’nın 8’ inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, elektrik tedarik faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup, ŞİRKET ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, elektronik posta adresimiz, internet sitemiz, müşteri işlem merkezlerimiz, müşteri hizmet merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, bayilerimiz, resmi kurum ve kuruluşlar, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlardan toplanabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şirketimize yapacağınız yazılı talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunduğunu bilginize sunarız.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şirketimizin;

-Erikli Pınar Açmalar Mevkii Y.Dudullu OSB Mah. 1. Cad.No:4 İç Kapı:1 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak

-Şirketimizin info@asli.com.tr e posta adresine iletebilirsiniz.

İletilen talep doğrultusunda, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in ücret başlıklı 7. Maddesine göre işlem yapılacaktır.

Belirtilen kanallar dışından gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şirketimiz tarafından Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on sayfaya kadar ücret alınmamaktadır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

 1. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat kapsamında değişiklik olması halinde, https://asli.com.tr/ internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, Şirketimiz, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Saygılarımızla,

SOSYAL MEDYA’DA

BİZİ TAKİP EDİN

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Aslı Mağazacılık ve Unlu Mamuller Üretim Anonim Şirketi (“ASLI” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen verilerinizin nasıl işlendiği ve kimlerle, hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda,

Aşağıda sayılan verileriniz toplanmaktadır.

Kimlik Veriniz                       :Ad, soyad,

İletişim Veriniz                      : E-posta adresi, telefon no.

Verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Resmi ve/veya idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • E ticaret faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • E ticaret sözleşmelerindeki hizmetlerin sunulması ve bu hizmetlerin kalitesinin arttırılması, şirketin satış, satış sonrası destek ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, talep tahminlerinin hazırlanması, dengeleme ve uzlaştırma piyasası işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda profilleme/segmentasyon çalışmaları, veri zenginleştirmesi, pazar araştırması çalışmaları kapsamında kullanılması,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi,
 • Şirket faaliyetlerinin ilgili kurumlarca denetimi,
 • Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Aplikasyonların hazırlanması,
 • Finansal operasyonların yürütülmesi ve mali konuların takip edilmesi,
 • Tüketici şikâyetlerinin yanıtlanması,
 • Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Danışmanlık, iş ortaklığı, satın- alma ve satış işlemlerinin yürütülmesi,

Kişisel verileriniz KVKK çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde veri sorumlusu ŞİRKET tarafından size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. ŞİRKET tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla ve kanunen yetkili resmi mercilerle, ilgili mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili kamu tüzel kişileriyle, aramızda hakim – bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi ortaklarımız – iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, KVKK’nın 8’ inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, elektrik tedarik faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup, ŞİRKET ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, elektronik posta adresimiz, internet sitemiz, müşteri işlem merkezlerimiz, müşteri hizmet merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, bayilerimiz, resmi kurum ve kuruluşlar, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlardan toplanabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şirketimize yapacağınız yazılı talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunduğunu bilginize sunarız.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şirketimizin;

-Erikli Pınar Açmalar Mevkii Y.Dudullu OSB Mah. 1. Cad.No:4 İç Kapı:1 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak

-Şirketimizin info@asli.com.tr e posta adresine iletebilirsiniz.

İletilen talep doğrultusunda, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in ücret başlıklı 7. Maddesine göre işlem yapılacaktır.

Belirtilen kanallar dışından gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şirketimiz tarafından Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on sayfaya kadar ücret alınmamaktadır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

 1. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat kapsamında değişiklik olması halinde, https://asli.com.tr/ internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, Şirketimiz, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Saygılarımızla,

SOSYAL MEDYA’DA

BİZİ TAKİP EDİN

Hemen başvurun!

Asli restoran zinciri, sunduğu eşsiz yemeklerle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Aynı zamanda, kaliteli hizmet anlayışıyla da sektörde öne çıkan bir marka olmuştur. Şimdi ise Asli, büyüme stratejisini genişleme ve franchising ile birleştirerek franchise fırsatları sunmaktadır.

Hemen başvurun!

Asli restoran zinciri, sunduğu eşsiz yemeklerle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuştur. Aynı zamanda, kaliteli hizmet anlayışıyla da sektörde öne çıkan bir marka olmuştur. Şimdi ise Asli, büyüme stratejisini genişleme ve franchising ile birleştirerek franchise fırsatları sunmaktadır.